معنی اصطلاحی دموکراسی:

«دموکراسی» در اصطلاح سیاسی امروز به مفهوم: «حکومت مردم بدست مردم و برای مردم» می‌باشد که این سیستم حکومتی بر محور ارادۀ اکثریت مردم می‌چرخد.