اسلام و تئوکراسی

تئوکراسی: کلمۀ یونانی مأخوذ «تئوس:» خدا، و «کراسی» توانائی.

تئوکراسی: در ابتدا بمعنای‌: «حکومت الله» بکار می‌رفت. وچون نمایندگی از چنین نظامی را رجال منحرف وگمراه کلیسا بعهده داشتند؛ بنا بر آن کم کم بمعنای «حکومت رجال دینی» و یا «حکومت استبدادی مطلق العنان» بدل شد.