صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ج- اهداف وافکار سیکولاریست‌ها:

ج- اهداف وافکار سیکولاریست‌ها:

بعضی ازسیکولاریست‌ها اصلا از وجود خدا منکر‌اند، وبرخی دیگرشان وجود خدا را قبول دارند ولی معتقد‌اند که میان خدا وزندگی انسان هیچ نوع علاقه وجود ندارد.

اهداف عمدۀ سیکولاریست‌ها قرار آتی است:

۱- زندگی باید به اساس علم مطلق وتحت سلطۀ عقل وتجربه استوار باشد.

۲- بر پا کردن سد محکمی میان جهان روح وجهان ماده، و ارزش‌های روحی نزد آنان امور سلبیه به شمار می‌رود.

۳- جدائی دین از سیاست وبر پا کردن زندگی براساس مادیت.

۴- این پندار که اسلام با تمدن و پیشرفت سازگار نبوده وبه عقب روی دعوت می‌نماید.

۵- دعوت به سوی آزادی زن مطابق اسلوب وروش غرب.

۶- بد جلوه دادن تمدن و تاریخ اسلامی، وبزرگ جلوه دادن حجم حرکات ویرانگرانۀ استعمار، واین پندار که آن‌ها حرکات اصلاحی هستند.