صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ب- تأسیس وعوامل ایجاد این فکریه‌:

ب- تأسیس وعوامل ایجاد این فکریه‌:

این دعوت برای اولین بار دراروپا شروع شد وتوسط تأثیر استعمار، تبشیر، کمونیستی به تمام اطراف جهان رسید.

عوامل زیادی قبل از انقلاب فرانسه سال ۱٧۸٩م وبعد از آن، در گسترش وتوسعۀ آن، ودر ظهور نظریات وافکارش وجود داشته است که آن عوامل و واقعات به ترتیب آتی رونما گردید: