صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام ۲- پاسداری از منزلت فکری افراد‌:

۲- پاسداری از منزلت فکری افراد‌:

اصل شورا درحقیقت پاسداری از منزلت فکری افراد، وحق طبیعی جامعه در ادارۀ امور ومبارزه با استبداد وخود کامگی است.