صفحه نخست عقاید (کلام) نظام سیاسی اسلام مفهوم مساوات از دیدگاه اسلام‌:

مفهوم مساوات از دیدگاه اسلام‌:

مساوات از دیدگاه اسلام عبارت است از: اجرای قانون بصورت یکسان وارزش به حقوق و مسؤولتی‌های هرانسان بدون درنظر داشت نژاد، مال و ثروت، مواقع جغرافیائی وموقف اجتماعی آن.