تألیفات و تصنیفات امام بخاری/:

امام بخاری/ کتاب‌های متعددی را به رشتۀ تحریر درآورده اند که از میان آن‌ها می‌توان آثار ذیل را نام برد:

۱- جامع صحیح بخاری:

بزرگترین تألیف امام، کتاب بخاری است که بقیۀ کتب امام را از اذهان برده است، و مردم خیال می‌کنند که امام فقط کتاب صحیح بخاری را تألیف کرده اند. و اسم کامل آن الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله ج و سننه و ایامه.

۲- المسند که بعضی آن را الجامع الصحیح المسند عنوان کرده‌اند.

۳- فضائل الصحابۀ و التابعین: این اولین تصنیف امام است که امام در سن ۱۸ سالگی آن را تصنیف کرده‌اند.

۴- تاریخ کبیر که امام آن را در مدینه تنصیف کرده‌اند.

۵- ادب المفرد.

۶- تاریخ صغیر.

٧- تفسیر کبیر.

۸- مسند کبیر.

٩- اسامی صحابه.

۱۰- المبسوط.

۱۱- جزء القراءۀ خلف الإمام.

۱۲- کتاب الضعفاء الصغیر.

۱۳- کتاب العلل.

و ...