درس هشتم: آداب غذا خوردن

قبل از غذا خوردن دست‌ها و دهان خود را می‌شوییم.

صبر می‌کنیم تا بزرگ‌ترها غذا خوردن را شروع کنند.

قبل از غذا خوردن «بسم الله الرحمن الرحیم» می‌گوییم.

با دست راست غذا را بر می‌داریم.

از بشقاب خودمان غذا را بر‌ می‌داریم.

هر غذایی را که برایمان درست کرده بودند، دوست داریم چون نعمت پروردگار است از آن بدگویی نمی‌کنیم.

لقمه‌ی بزرگ بر نمی‌داریم و به خوبی غذا را می‌جوییم و بعد آن‌را می‌خوریم.

در غذا خوردن عجله نمی‌کنیم و آرام غذا می‌خوریم.

بهتر است در حالت نشستن غذا بخوریم؛ غذا خوردن به حالت ایستاده و یا دراز کشیدن مناسب نیست.

پس از سیر شدن خداوند را سپاس می‌گوییم؛ و بیش از اندازه لازم غذا نمی‌خوریم، زیرا که پرخوری سبب بیماری می‌شود.

اگر دوست و مهمان سر سفره‌ی ما بودند، قبل از آنها بر نمی‌خیزیم و اگر سیر هم شده بودیم خود را با اندک نان و غذایی سرگرم می‌کنیم، تا آنان نیز به راحتی غذای‌شان را میل کنند.

به اندازه‌ایی غذا می‌کشیم که بتوانیم آن را بخوریم، تا غذایی در بشقاب نماند و اسراف نشود.

بعد از صرف غذا در جمع‌کردن سفره به مادر و خواهرمان کمک می‌کنیم. سپس دست و دهان خود را می‌شوییم.