درس ششم: آداب ورود به مسجد

قبل از ورود به مسجد وضو می‌گیریم و هر نوع آلودگی را از لباس‌هایمان پاک می‌کنیم.

وقتی خواستیم وارد مسجد بشویم اول پای راست را جلو می‌نهیم و بر کسانی که داخل مسجد هستند سلام می‌کنیم.

اگر پیش از نماز جماعت فرصت داشتیم دو رکعت نماز هدیه در مسجد می‌خوانیم.

در گوشه‌ای می‌نشینیم و منتظر خواندن نماز جماعت می‌شوییم، وقتی اذان گفته شد، سکوت می‌کنیم و آهسته آن‌چه را مؤذن می‌گوید تکرار می‌نماییم. و اگر پیشنماز یا کسی دیگر درس و نصیحتی داشت خوب به سخنان او توجه می‌کنیم.

در مسجد هنگام نماز خواندن دیگران صحبت نمی‌کنیم تا باعث حواس پرتی و آشفتگی فکری حاضرین در مسجد که در حال نماز یا قرآن خواندن هستند، نشویم.

هنگام برخاستن برای نماز همراه دوستان خود به صف می‌ایستیم و بهتر است پشت سر بزرگ‌ترها باشیم.

آرام و آهسته نمازمان را می‌خوانیم و در خواندن اقامه‌ی نماز عجله نمی‌نماییم و صدای‌مان را بلند نمی‌کنیم.

پس از سلام دادن امام جماعت سر و صدا نمی‌کنیم و آرام می‌نشینیم تا بزرگ‌ترها برخیزند یا زودتر به آرامی از مسجد خارج می‌شویم.

هیچ‌وقت داخل مسجد چیزی نمی‌خوریم، بازی نمی‌کنیم و سخن بیهوده نمی‌گوییم، زیرا که مسجد خانه‌ی خداست و باید احترام آن را رعایت نماییم.

اگر جایی از مسجد تمیزکردن نیاز داشت آن را تمیز می‌کنیم و خود ما هم هیچ‌وقت مسجد را آلوده نمی‌سازیم و فرش و سجاده آن را نامرتب نمی‌کنیم.