درس پنجم: ایمان و باور به دنیای پس از مرگ

ایمان داریم که همه‌ی ما انسان‌ها در روزقیامت دوباره زنده خواهیم شد و این کار برای پروردگار بسیار آسان است زیرا همان‌گونه که ما را از هیچ آفرید پس از مرگ به آسانی دوباره زنده خواهد کرد.

در آن روز همه‌ی ما انسان‌ها را جمع می‌کنند و در پیشگاه خداوند گرد هم می‌آورند و از ما سؤال می‌کنند و مورد بازجویی قرار می‌دهند. در آنجاست که همه اعضای بدن ما درباره کارهایی که انجام داده‌ایم گواهی می‌دهند.

در آن روز پرونده‌ی کردار و گفتارمان را در دنیا به ما نشان می‌دهند. اگر بهشتی باشیم آن پرونده را به دست راست ما می‌دهند و اگر خدای ناخواسته دوزخی باشیم آن پرونده را از پشت سر یا طرف چپ به دست ما می‌دهند.

در روز قیامت خداوند مهربان بهشت را برای مسلمانان آراسته و آماده می‌کند و فرشته‌ها به آنها مژده می‌دهند که و با احترام بسیار مؤمنان را به بهشت می‌برند. در بهشت انواع لذت‌ها و نعمت‌هایی که انسان آرزو دارد برایش مهیا شده است. در آن روز درهای دوزخ هم به روی آدم‌های جنایت‌کار و ستمکار باز می‌شود و فرشته‌ها با خشم و عصبانیت آنان را به داخل دوزخ پرتاب می‌کنند. دوزخی که در آن انواع سختی و آزار وجود دارد.