صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی سالگردها و مناسبت های ناروا ۴- خواندن تمام آیات سجده‌ در قرآن در یک رکعت هنگام...

۴- خواندن تمام آیات سجده‌ در قرآن در یک رکعت هنگام ختم قرآن در ماه رمضان بدعت می‌باشد

ابوشامه می‌گوید: بعضی از آن‌ها ‌آیه‌هایی که در آن‌ها ‌سجده وجود دارد جمع می‌کنند که این کار بدعت است، آن‌ها ‌را در شب ختم قرآن و نماز تراویح می‌خوانند، و در تمام آن‌ها ‌مأمومین را به تسبیح وادار می‌کنند [۶۲۶].

ابن الحاج می‌گوید: لازم و ضروری است که امام جماعت از بدعت‌هایی که هنگام ختم قرآن بوجود آمده‌اند خودداری کند، مانند اقدام به تمام سجده‌های تلاوت پشت سر هم در یک یا چند رکعت، نه اینکه خود آن را انجام ندهد بلکه دیگران را نیز از آن نهی و منع نماید. چون این بدعتی است که بعد از سلف صالح پیدا شده است.

بعضی دیگر به جای سجده‌ها تهلیل را پشت سر هم انجام می‌دهند، هر آیه‌ای در آن «لا إاله إلا الله» یا «لا إله إلا هو» وجود داشته باشد تا آخر ختم قرآن آن را می‌خواند که این هم از جملۀ بدعت‌ها بشمار می‌رود [۶۲٧].

ابن النحاس می‌گوید: از جملۀ بدعت‌ها و منکرات اقدام به تلاوت آیات سجده‌ در قرآن پشت سر هم در یک یا چند رکعت هنگام ختم قرآن در رمضان می‌باشد، یا آیاتی که در آن‌ها ‌تهلیل وجود دارد از اول قرآن تا آخر آن، این‌ها ‌همه بدعت هستند و آن را بوجود آورده‌اند، لازم و ضروری است که آن‌ها ‌را تغییر داد و باطل اعلام کرد، چون پیامبر ج می‌فرماید: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» [۶۲۸]. «هر کس در دین ما چیزی اضافه کند که از آن نباشد مردود است».

[۶۲۶] به کتاب الباعث، ص (۸۳) مراجعه شود. [۶۲٧] به کتاب المدخل، (۲/۲٩۸) مراجعه شود. [۶۲۸] صحیح بخاری با فتح الباری، (۵/۳۰۱)، کتاب الصلح، حدیث شماره (۲۶٩٧) و مسلم، کتاب الأقضیة، حدیث شماره (۱٧۱۸). به کتاب تنبیه الغافلین، ص (۳۳۱) مراجعه شود.