دوم: فضل ماه رمضان

۸- از ابوهریره س روایت شده که پیامبر ج فرمود: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وفي روایة قال ج: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين» [۵۵۶]. «هر گاه ماه رمضان فرا می‌رسد درهای بهشت باز می‌شوند»، و در روایتی دیگر آمده است «هر زمان ماه رمضان سر می‌رسد درهای آسمان‌ها باز می‌شوند، و درهای جهنم بسته می‌شوند و شیاطین زنجیر خواهند شد».

٩- از ابن عباس س روایت شده است که «ما صام النبي ج شهراً كاملاً قط غير رمضان، ويصوم حتي يقول القائل: لا والله لايفطر، ويفطر حتي قول القائل: لا والله لايصوم» متفق علیه [۵۵٧]. «پیامبر ج غیر از رمضان هرگز هیچ ماهی را بطور کامل روزه نگرفته است، ایشان طوری روزه می‌گرفت حتی انسان فکر می‌کرد که همیشه روزه است و هرگز افطار نمی‌کند، و بعضی اوقات روزه نمی‌گرفت طوری که انسان فکر می‌کرد هرگز روزه نمی‌گیرد».

۱۰- از عایشه ل روایت شده می‌گوید: «کان رسول‌الله ج يصوم حتي نقول لايفطر، ويفطر حتي نقول لايصوم، وما رأيت رسولالله ج استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان» متفق علیه [۵۵۸]. «پیامبر ج طوری روزه می‌گرفت حتی می‌گفتیم هرگز افطار نمی‌‌کند، و بعضی اوقات افطار می‌کرد طوری که می‌گفتیم هیچ وقت روزه نمی‌گیرد، هیچ وقت ندیدم پیامبر ج یک ماه پشت سر هم بطور کامل روزه بگیرد به جز ماه رمضان را، و ماه شعبان را بیشتر از ماه‌های دیگر روزه می‌گرفت».

۱۱- عبدالله بن شقیق می‌گوید به عایشه ل گفتم: آیا پیامبر ج یک ماه معین و مشخص را غیر رمضان روزه می‌گرفت؟ گفت: «والله إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولاأفطر حتى يصيب منه» [۵۵٩] وفي روایة قالت: «وما رأيته صام شهراً كاملاً منذ قدم الـمدينة إلا أن يكون رمضان» [۵۶۰]. «قسم به خدا غیر از رمضان ماه مشخصی را به طور کامل روزه نگرفت، تا فوت کردند و تا زمان مریضی و بیماری افطار هم نکرد». یا در روایت دیگری می‌فرماید: «از زمانی که پیامبر ج به مدینه آمدند هیچ ماهی را به طور کامل روزه نگرفت مگر اینکه آن ماه رمضان باشد».

۱۲- از ابوهریره روایت شده است که می‌فرماید: «الصلوات الخمس والجمعة إلي الجمعة، ورمضان إلي رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» [۵۶۱]. «نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان باعث بخشش گناهان میان آن‌ها ‌می‌شود به شرطی که از گناهان کبیره پرهیز شود».

۱۳- از ابوهریره روایت شده است که پیامبر ج می‌فرماید: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار و ذلك كل ليلة» [۵۶۲]. «هر زمان اولین شب ماه رمضان فرامی‌رسد شیاطین زنجیر می‌شوند، جن‌ها خارج و دور می‌شوند، درهای جهنم بسته می‌شوند یک در هم باز نخواهند ماند، درهای بهشت باز می‌شوند، یک در هم بسته نخواهند شد، و ندا دهنده‌ای ندا می‌دهد ای کسی که طالب خیر هستی نگاه کن، و ای کسی که طالب شر و بدی هستی کوتاه بیا، قسم به خدا از آتش جهنم نجات یافتید و آزاد شدید، در هر شب همین کار صورت می‌گیرد».

۱۴- حضرت ابوبکر س از پیامبر ج روایت می‌کند: «شهران لاينقصان، شهر عيد: رمضان وذوالحجه» متفق علیه [۵۶۳]. «دو ماه وجود دارند که ـ از لحاظ فضیلت و ارج ـ ناقص نمی‌شوند یکی ماه رمضان که ماه جشن و شادی است و دیگری ماه ذی‌الحجه».

۱۵- ابوهریره می‌گوید پیامبر ج می‌فرماید: «أتاكم رمضان، شهر مبارك، فرض الله عزّ وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم» [۵۶۴]. «برای شما ماه رمضان آمد، ماهی مبارک است، خداوند عز و جل روزۀ آن را بر شما واجب گردانید، درهای آسمان باز می‌شوند، درهای جهنم بسته خواهند شد، شیاطین زنجیر می‌شوند، در این ماه شبی وجود دارد که از هزار ماه بهتر و خوب‌تر است، هر کسی از خیر و برکت آن محروم شود حقیقتاً انسانی محروم و ضررمند خواهد بود».

۱۶- ابوهریره س می‌گوید: قال ج: «لايتقدمّن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» متفق علیه [۵۶۵]. «هیچ یک از شما یک یا دو روز قبل از رمضان روزه نگیرد، مگر کسی که بر او واجب باشد و یا عادت او در این روزها چنین باشد که روزه بگیرد، برای او اشکالی ندارد و روزه‌اش را بگیرد».

[۵۵۶] رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۴/۱۱۲)، حدیث شماره: (۱۸٩۸-۱۸٩٩) و رواه مسلم فی صحیحه، کتاب الصیام، حدیث شماره: (۱۰٧٩). [۵۵٧] رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۴/۲۱۵)، حدیث شماره (۱٩٧۱) و مسلم، کتاب الصیام، حدیث (۱۱۵٧). [۵۵۸] رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۴/۲۱۳)، کتاب الصیام، حدیث شماره (۱٩۶٩) و مسلم، حدیث (۱۱۵۶). [۵۵٩] رواه مسلم فی صحیحه، (۲/۸۰٩-۸۱۰)، حدیث شماره (۱۱۵۶-۱۵) و ترمذی فی سننه، حدیث شماره (٧۶۵) و گفته: این حدیثی حسن صحیح است، و صحیح ابن خزیمه، ابواب صوم التطوع، حدیث شماره: ۲۱۳۲. [۵۶۰] رواه مسلم فی صحیحه، (۲/۸۱۰)، حدیث شماره (۱۱۵۶-۱٧۴) و رواه احمد فی مسنده، (۶/۱۵٧). [۵۶۱] رواه الإمام احمد فی مسنده، (۲/۴۰۰) و مسلم فی صحیحه، (۱/۲۰٩)، حدیث شماره (۲۳۳-۱۶). [۵۶۲] رواه الترمذی فی سننه، (۲/٩۵-٩۶)، ابواب الصوم، حدیث شماره (۶٧٧)، و گفته: حدیث غریب است، صحیح ابن خزیمه، ابواب فضائل شهر رمضان، حدیث شماره: ۱۸۸۳، و سنن ابن ماجه، کتاب الصوم، حدیث شماره: ۱۶۴۲، و رواه الحاکم فی المستدرک، (۱/۴۲۱) و گفته: این حدیث بر شرط شیخین است. [۵۶۳] رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۴/۱۲۴)، حدیث شماره: (۱٩۱۲) و مسلم، کتاب الصیام، حدیث (۱۰۸٩). [۵۶۴] رواه الإمام احمد فی مسنده، (۲/۲۳۰) و رواه النسائی، (۴/۱۲٩) کتاب الصیام، و منذری آن را در الترغیب والترهیب ۲/ ٩۸ آورده است. [۵۶۵] رواه البخاری فی صحیحه مع فتح الباری، (۴/۱۲٧-۱۲۸)، حدیث شماره (۱٩۱۴) و مسلم فی صحیحه، کتاب الصیام، حدیث شماره (۱۰۸۲).