اولین کسی که آن را به وجود آورد:

اولین کسی که صلاة الألفیه را در شب نیمۀ شعبان ایجاد کرد مردی بود که مشهور به ابن‌أبی الحمراء اهل نابلس [۵۳۵] بود، در سال ۴۴۸ ه‍ وارد بیت‌المقدس شد، قرآن را خوب و قشنگ تلاوت می‌کرد، در شب نیمۀ شعبان در مسجد‌الأقصی نماز اقامه کرد و مردی به او اقتدا کرد، سپس سومی و چهارمی نیز اضافه شدند، نماز را تمام نکرده بود که به جماعت زیادی تبدیل شدند.

سال آینده جماعت زیادی در مسجد با او نماز خواندند، و نماز در مسجد‌الأقصی و خانه‌های مردم وسعت پیدا کرد، نماز طوری جا گرفت و استقرار پیدا کرد که فکر می‌کردند سنت پیامبر ج می‌باشد [۵۳۶].

[۵۳۵] شهر پر آب و مشهوری در سرزمین فلسطین، و کوهی که یهود گمان می‌کنند ابراهیم فرزند خویش را بر آن ذبح نمود نیز در آن واقع شده است، به معجم البلدان ۵/ ۲۴۸ مراجعه شود. [۵۳۶] به کتاب التحذیر و البدع، للطرطوشی، ص (۱۲۱-۱۲۲) مراجعه شود.