بحث چهارم: بدعت بودن صلاة الرغائب

نماز رغائب از بدعت‌هایی است که در ماه رجب پیدا شده است، که در اولین شب جمعۀ ماه رجب بین نماز مغرب و عشاء صورت می‌گیرد، که روز پنج‌شنبه قبل از این جمعه را روزه می‌گیرند.

ریشۀ آن حدیثی موضوع و ساختگی است که از زبان پیامبر ج درست کرده‌اند، صفت و اجر و ثواب این نماز به صورت زیر وارد شده است: