از احادیث ضعیف

حدیث: «إن في الجنة نهراً يقال له رجب ماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلي من العسل من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر» [۳۶۳]. «در بهشت رودی وجود دارد به آن رجب می‌گویند، آبش از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است، هر کس یک روز در ماه رجب روزه بگیرد خداوند از این رود او را آب خواهد داد».

حدیث: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان» [۳۶۴]. «پروردگارا در ماه رجب و شعبان برای ماه رحمت و برکت نازل بفرما و ما را به ماه رمضان برسان».

حدیث: «أن رسول‌الله ج لم يصم بعد رمضان إلا رجباً وشعبان» [۳۶۵]. «رسول خدا ج بعد از ماه رمضان به جز در ماه رجب و شعبان روزه نگرفته است».

[۳۶۳] قال ابن حجر: ذکره ابوالقاسم التیمی فی کتاب الترغیب و الترهیب، و ذکره الحافظ الإصفهانی فی کتاب فضل الصیام و رواه البیهقی فی فضائل الأوقات. برای تفصیل بیشتر به: تبیین العجب، ص: ٩، ۱۱ والعلل المتناهیة ۲/ ۶۵ مراجعه شود. [۳۶۴] مسند امام احمد ۱/ ۲٩۵، و در این سند زائده بن ابی الرقاد آمده که امام بخاری او را منکر الحدیث گفته است، و امام نسائی گفته: نمی‌دانم او کی است؟. به تهذیب التهذیب ۳/ ۳۰۵ ترجمه‌ی شماره: ۵٧۰ مراجعه شود. [۳۶۵] ابن حجر می‌گوید: بیهقی می‌گوید این حدیث موضوع است چون در سند آن یوسف بن عطیه وجود دارد او هم جداً ضعیف است. به تبیین العجب، ص ۱۲ مراجعه شود.