۳- شبهه‌ی سوم

سیوطی می‌گوید: امام القرّاء حافظ شمس‌الدین ابن الجزری در کتاب خود به نام عرف التعریف بالمولد الشریف) می‌گوید ـ که این عین نص آن است ـ: ابولهب بعد از مرگش در خواب دیده شد، به او گفته شد حالت چطور است؟ گفت: در آتش، ولی هر شب دو مرتبه این آتش بر من تخفیف داده می‌شود، از میان انگشتانم به اندازۀ سر انگشت آب می‌مکم، به این خاطر هنگامی که برده‌ای به نام ثویبه، تولد پیامبر ج را به من خبر داد او را آزاد کردم، و به این خاطر که او به پیامبر ج شیر داد. پس زمانی که ابولهب کافر، کسی که قرآن صراحتاً به ذم او می‌پردازد، در آتش سزا داده می‌شود ولی به خاطر خوشحالی از تولد پیامبر ج برایش تخفیف داده می‌شود، پس حال مسلمان موحد از امت محمد ج که به تولد او خوشحال شود و به خاطر محبت او هر چه در قدرت دارد ببخشد باید چگونه باشد؟ قسم می‌خورم که پاداش او از طرف خدا این است که به لطف خودش او را داخل بهشت می‌کند [۲٧۶].

[۲٧۶] به کتاب الحاوی، (۱/۱٩۶-۱٩٧) مراجعه شود.