فصل سوم ماه ربیع‌الأول

بدعت جشن تولد پیامبر ج، که شامل شش بحث می‌باشد:

بحث اول: اولین کسی که این بدعت را بوجود آورد.

بحث دوم>: وضعیت جامعه در آن زمان.

بحث سوم: وارد کردن بعضی از شبهات کسانی که معتقد به این بدعت هستند و جواب آنها.

بحث چهارم: روش و طریقه‌ی احیاء جشن تولد.

بحث پنجم: حقیقت محبت حضرت محمد ج.

بحث ششم: دیدگاه اهل سنت نسبت به این بدعت.