سوم: اسباب پیدایش بدعت‌ها

ابتداع یعنی ایجاد کردن و اضافه نمودن به دین، ایجاد و اضافه نمودن به دین سبب‌هایی دارد، از جمله:

۱- جهل به وسایل فهم.

۲- جهل به مقاصد و منظورها.

۳- حسن ظن نسبت به عقل.

۴- تبعیت از هوا و هوس.

۵- بدون علم و آگاهی از دین صحبت کردن و قبول آن از گوینده.

۶- عدم آگاهی به سنت پیامبر ج، که شامل موارد زیر می‌شود:

الف- عدم آگاهی به احادیث صحیح و غیرصحیح.

ب- جهل و عدم آگاهی به جایگاه سنت در اسلام.

٧- پیروی و دنباله‌روی متشابهات.

۸- تمسک به چیزهایی برای اثبات احکام که شارع آن‌ها ‌را قبول ندارد.

٩- غلوّ در شخصیت بعضی اشخاص.

بعضی اوقات تمام این سبب‌ها با هم جمع می‌شوند و گاهی اوقات دو یا سه سبب با هم جمع می‌شوند.

سبب‌ها و دلایلی که باعث پیدا شدن بدعت‌ها می‌شوند به شرح زیر مشخص می‌گردند: