صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل دوازدهم‏: بحث قضاء و شهادت و گواهى

فصل دوازدهم‏: بحث قضاء و شهادت و گواهى

این فصل مشتمل بر سه ماده است‏