فصل هشتم‏: سوگند و نذر

(سوگند خوردن) این فصل مشتمل بر دو ماده است