صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده سوم‏: در بیان کسانى که میراث مى‏برند:

ماده سوم‏: در بیان کسانى که میراث مى‏برند:

الف) میراث برندگان مرد

۱- شوهر از همسر خود میراث مى‏برد حتى اگر همسر مطلقه باشد باز هم شوهر میراث مى‏برد، بشرط اینکه موت در حال عدت باشد، البته اگر بعد از انقضاء عدت همسر فوت کند، شوهر از وى میراث نمى‏برد.

۲- مرد از غلام و کنیز آزاد کرده خود.

۳- اقارب، خویشاوندان که عبارت‏اند از: اصول، فروع و حواشى، منظور از اصول، پدر و پدربزرگ و همچنان به بالا و منظور از فروع، پسر و پسر پسر، تا پائین. منظور از حواشى نزدیک، برادر و برادرزادگان و برادران مادرى هستند، و منظور از خویشاوندان دور، عمو و عموزادگان هستند، هرچند که این سلسله پائین رود، عمو و پسر عموى‏هاى پدرى و مادرى مانند عموو پسر عموهاى پدرى هستند.

وجود بعضى از این مردان باعث حرمان برخى دیگر از میراث مى‏شود. مثلا وجود پدر میت، باعث محرومیت پدربزرگ و برادران میت مى‏شود. همچنین وجود پسر باعث محرومیت برادران و وجود برادر باعث محرومیت عموها مى‏شود. و اگر احیانا همه مردان یاد شده وجود داشته باشند فقط سه نفر از آنان از میت ارث مى‏برد: ۱- شوهر، ۲- میراث، ۳- پدر.

ب) میراث برندگان زن‏

میراث برندگان از زنان سه گروه‏اند: ۱- همسر ۲- معتقه (زنى که غلام یا کنیزى را آزاد کند) ۳- خویشاوندان نزدیک از زنان، که آن‌ها نیز سه گروه‏اند:

۱- اصول: عبارتند از: مادر، مادر مادر و مادر پدر.

۲- فروع: دختر و دختر پسر تا پائین برود.

حاشیه نزدیک: عبارت است از خواهر مطلقا (پدرى و مادرى)، خواهر پدرى و خواهر مادرى. توجه: عمه، خاله، دختر دختر و فرزندانش، دختر برادر و دختر عمو مطلقا، حق ارث ندارند.