صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل هفتم‏: بحث ميراث و احكام آن

فصل هفتم‏: بحث ميراث و احكام آن

این فصل مشتمل بر دوازده ماده است: