صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل ششم: نكاح، طلاق، رجعت، خلع، لعان، ايلاء، ظهار،...

فصل ششم: نكاح، طلاق، رجعت، خلع، لعان، ايلاء، ظهار، عده، نفقه و حضانت

این فصل مشتمل بر نه ماده است: