فصل پنجم‏: ساير احكام

این فصل مشتمل بر نه ماده است‏: