فصل سوم: بحث بيوع

این فصل مشتمل بر نه (٩) ماده است:‏