صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده سوم‏: نحوه اعلام جوایز در مسابقه و تیراندازى:...

ماده سوم‏: نحوه اعلام جوایز در مسابقه و تیراندازى:‏

بهتر و مناسب‏تر در اعلام جوایز در اسب‏دوانى و تیراندازى، این است که این جایزه از طرف حکومت یا انجمن‏هاى خیریه و افراد نیکوکار تعیین و اعلام گردد، تا از هر گونه شبهه پاک و فقط بخاطر تشجیع و تشویق آمادگى براى جهاد باشد و در عین حال اگر جایزه از طرف یکى از مسابقه دهندگان اعلام شود، مثل اینکه، یکى از طرفین در مسابقه به طرف مقابلش اعلام کند: «اگر در این مسابقه بر من غلبه پیدا کردى مبلغ ده هزار یا صدهزار تومان به تو مى‏دهم» مانعى ندارد، اگر هر دو طرف مسابقه اعلام جایزه کنند، نزد جمهور جایز است بشرط اینکه از شرکت دادن فرد سومى که اعلام جایزه نکرده اباء نورزند.

(این مسأله به مسأله محلل معروف است، علت عدم جواز در صورتى که طرفین اعلام جایزه کرده باشند این است که قضیه شکل قمار بخود مى‏گیرد و هرکدام از طرفین مسابقه موقع سود و نفع را داشته و از تاوان دورى مى‏کند و این حالت شبیه با حالت قمار است ولى اگر سومى را که از طرف خود اعلام جایزه نکرده است، شریک کنند، قضیه از حالت قمار بیرون مى‏آید. علامه ابن قیم این مسأله را مورد نقد قرار داده و آن را خالى از عدل و انصاف دانسته است). این فتواى سعیدبن مسیب است، امام مالک آن را رد کرده و دیگران آن را اختیار کرده‏اند.