صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل دوم‏: مسابقه، تيراندازى، ورزش و تمرين‏هاى‏بدنى...

فصل دوم‏: مسابقه، تيراندازى، ورزش و تمرين‏هاى‏بدنى ‏و هوشى

این فصل مشتمل بر پنج ماده است: