فصل اول‏: بحث جهاد

این فصل مشتمل بر یازده ماده است‏