فصل دهم‏: بحث زكات‏

این فصل مشتمل بر پنج ماده است: