فصل هشتم: احكام نماز

این فصل مشتمل بر چهارده ماده است‏: