صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده دوم‏: شناختن علامات طهر:

ماده دوم‏: شناختن علامات طهر:

طهر به دو دلیل شناخته مى‏شود:

۱- بوسیله آب و مایع سفید رنگى که بعد از پاک شدن خارج مى‏شود.

۲- خشک شدن، که بهتر است بوسیله داخل کردن پنبه‏اى به داخل مهبل آن را تشخیص بدهد.