صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل ششم‏: مسح بر خفين و جبيره (باند)

فصل ششم‏: مسح بر خفين و جبيره (باند)

مشتمل بر سه ماده است: