ماده سوم‏: کیفیت غسل:‏

کیفیت غسل بشرح زیر است:‏

با نیت به اینکه مى‏خواهد با این غسل جنابت را برطرف کند نخست بسم ‏اللّه گفته، هر دو دست را تا مچ سه بار بشوید، بعدا استنجاء کند، نجاست ظاهرى را از شرمگاه و اطراف آن شسته، سپس وضو بگیرد و شستن پاها را به تاخیر اندازد و در پایان غسل، آن‌ها را بشوید، بعد کف دست را در آب فرو برده موهاى سر را خلال کند، سپس سر را همراه با دو گوش سه بار، هر بار با آب جدید بشوید، سپس از جانب راست بدن آب بر جسم خویش بریزد و بمالد، سپس طرف چپ بدن را به همین ترتیب، در اثناى غسل در شستن مواضع پنهان مانند، ناف، زیر بغل و لاى زانوها دقت کند. در حدیث در این باره از حضرت عایشهل روایت است که: رسول اکرمص هرگاه مى‏خواست غسل جنابت انجام دهد، نخست دو دست را قبل از اینکه آن‌ها را داخل ظرف آب کند، شسته و سپس شرمگاه را مى‏شست آنگاه مانند وضوى نماز، وضو مى‏گرفت، سپس موها را خلال مى‏کرد و بعد سه بار آب را بوسیله دست‌ها بر سر مى‏ریخت و تمام بدن را مى‏شست. (ترمذی).