فصل سوم‏: بيان وضو

در این فصل چهار ماده وجود دارد.