صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان ماده سوم‏: در بیان نکاتى که بعد از فارغ شدن از بیت...

ماده سوم‏: در بیان نکاتى که بعد از فارغ شدن از بیت الخلاء باید رعایت شود:

۱- موقع بیرون آمدن از بیت الخلاء نخست پاى راست را بیرون کند، زیرا رسول اکرمص چنین کرده است بگوید: «غُفْرانَكَ» (ابوداوود و ترمذى).