صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل دوم‏: آداب قضاى حاجت

فصل دوم‏: آداب قضاى حاجت

این فصل مشتمل بر سه ماده است‏