ماده سوم‏: نجاسات‏:

نجاسات، جمع نجاست و عبارت است از: آنچه که از دو راه خروجى انسان بیرون مى‏شود، مانند، مدفوع، ادرار، مذى و ودى و منى و همچنین، پیشاب و پساب هر حیوان حرام‏گوشت خون و قى (استفراغ) اگر به مقدار زیاد باشد نیز از جمله نجاسات محسوب مى‏گردد. تمام اجزاء حیوان خودمرده بجز پوست دباغت شده، نیز حکم نجاست را دارد، البته پوست حیوان مرده بوسیله دباغت پاک مى‏گردد.

چون رسول اکرمص مى‏فرماید: «أيَّما إهابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ» (مسلم). «هر پوستى که‏ رنگ کرده شود پاک مى‏گردد».