صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل نهم‏: آداب خوردن و آشاميدن

فصل نهم‏: آداب خوردن و آشاميدن

مسلمان خوردن و نوشیدن را به عنوان یک وسیله مى‏داند نه به عنوان یک هدف. او مى‏خورد و مى‏نوشد تا بهتر بتواند پروردگارش را عبادت کند، این عبادت او را شایسته کرامت و سعادت اخروى مى‏کند، خوردن و نوشیدن مسلمان صرفا بخاطر سیر کردن شکم و تأمین شهوت نیست. روى این اصل مسلمان تا گرسنه نشود، نمى‏خورد و تا تشنه نشود نمى‏آشامد چنانکه منقول است «ما تا گرسنه نشویم، نمى‏خوریم و هرگاه بخوریم، پرخورى نمى‏کنیم» (مؤلف مى‏گوید: راوى این حدیث براى من شناخته شده نیست، ممکن است از آثار صحابه باشد). از اینرو مسلمان در خوردن و نوشیدن خود را ملزم به رعایت نکات زیر مى‏داند.