ج) اخوت:‏

رعایت حقوق برادران: انسان مسلمان براین باور است که رعایت ادب برادران، همانند رعایت ادب پدران و فرزندان ضرورى است. برادران کوچک ملزم به رعایت ادب نسبت به برادران بزرگ هستند، همانگونه که برادران بزرگ ملزم به رعایت ادب در حق پدران خود هستند. در حدیث آمده است، «حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده» (بیهقى). «حق برادران بزرگ‌تر بر کوچک‌تر همانند حق پدر بر فرزند است» [۲].

و در حدیثى رسول اکرمص فرمود: «در حق پدر و مادر نیکى کن، بعد در حق خواهر و برادر، و بعد به ترتیب در حق خویشاوندان نزدیک. (رواه حاکم).

[۲] شیخ آلبانی این حدیث را ضعیف قرار داده‌است.