صفحه نخست عقاید (کلام) روش زندگی مسلمان فصل نهم‏: ايمان به رسالت محمد

فصل نهم‏: ايمان به رسالت محمدص:

مسلمان، ایمان دارد که محمد بن عبداللّهص از نژاد و تبار اسماعیل فرزند ابراهیم÷ مى‏باشد، او بنده خدا و فرستاده اوست، که براى هدایت همه بندگان، اعم از سفید و سیاه و سرخ و زرد و غیره، فرستاده شده و سلسله وحى و نبوت، توسط آنحضرتص به پایان رسیده است، او خاتم پیامبران است که بعد از او پیامبرى نخواهد آمد، خداوند، او را بوسیله معجزات فراوان، مؤید و منصور گردانید و بر سایر پیامبران برترى داد و نیز خداوند، محبت و اطاعتش را بر ما فرض گردانید و لازم قرار داد، و ویژگی‌هاى منحصر بفردى مانند، کوثر، مقام محمود، وسیله و حوض به ایشان عنایت فرمود، این عقیده و باور مؤمن، بر گرفته از دلایل نقلى و عقلى است که به شرح آن‌ها مى‏پردازیم.