نظریه دوم: رشد و تکامل

چنانکه گذشت هنگامی کمونیست‌ها نظریه داروین را در مورد تکامل شنیدند به سمت آن گرایش یافتند و غایت گم شده خویش را در آن یافتند و بخاطر موضع گیری‌های سابقشان آن را ابراز داشته و اعلام کردند: این نظریه باعث یاری و کمک مادیت گردید.

جون لویس می‌گوید: داروین تلاش نمود آن ثمره تغییرات تکاملی که بر تحویل انواع مبتنی است که در عصرهای متوالی از سادگی به جهت پیچیدگی تغییر کرده است چیزی که در زمان‌های متأخر آشکار گردید... و انسان خودش به شکل خاص و جدا از حیوانات دیگر آفریده نشده است بلکه او نیز نتیجه ثمره همان حرکت تکاملی است.

نظریه تکامل تنها نیروی مافوق طبیعی را از آفرینش خلق دور نمی‌گرداند بلکه به جای آن، تغییرات طبیعی حیات را جایگزین می‌گرداند و این نظریه به تحقیق امری جدید و اغفال کننده است.

آنگاه که مادی‌ها از این نظریه خبیث متأثر گشتند برای ما آشکار گردید که در ادامه خلاصه‌ای از این نظریه را همراه ابطال و رد آن خواهیم آورد.