صفحه نخست عقاید (کلام) رد شبهات ملحدین شبهه دوم: ماده دارای حرکت ذاتی و درونی است و همین...

شبهه دوم: ماده دارای حرکت ذاتی و درونی است و همین حرکات طبیعی ماده، منشأ تغییرات و تحول و حتی حیات می‌باشد و خارج از این تغییرات درونی چیزی وجود ندارد که باعث نشو و نما و تحولات گردد

این شبهه از سه جزء ترکیب یافته است:

۱- تغییر و تحول درونی چیزی که کمونیست‌ها سخن را به آن شروع می‌کنند.

۲- اعتقاد به ریشه مادی حیات و نشو و نمای آن از ماده که کمونیست‌ها بعد از طرح نظریه داروین به آن گرایش یافتند و مدعی شدند این مسئله موافق همان نظریه قبلی ماست.

۳- خلق و حیات را به طبیعت نسبت دادند و این امر در ابتدا ناشی از این بود که آن‌ها به بحث از خالق یا سبب هستی اهمیت نمی‌دادند و این را اظهار نمودند تا بوسیله آن از کنیسه و خدای آن بگریزند.