صفحه نخست عقاید (کلام) رد شبهات ملحدین مجموعه اول: توضیح دلایل عقلی فلسفی قدیم است

مجموعه اول: توضیح دلایل عقلی فلسفی قدیم است

اساس این دلایل همان اثبات ایجاد جهان با توجه به ظاهر متغییر آن است که این تغییر لازمه همه اشیائی است که در آن قرار دارد به بیان آن بدین صورت است که: تغییر کردن نوعی حدوث و ایجاد برای صورت و چگونگی و صفات است و این تغییرات حتماً علتی دارد پیگیری تسلسل علت‌ها برای تغییرات آغازین ما را به نقطه‌ای می‌رساند که در آنجا اعتراف کنیم به اینکه این جهان در صفات و عوارضات خویش در ذات و ماده اولیه‌اش ابتدائی دارد و زمانی که به این حقیقت رسیدیم باید اعتراف کنیم در آنجا آفریننده‌ای ازلی و همیشگی وجود دارد که ممکن نیست متصف به صفاتی باشد که اقتضای آن حدوث است او همان خالقی است که این جهان را آفریده و آن را واحد همان صفاتی کرده است که آن را دارد توضیح و بیان آن بدینصورت است که خواهد آمد: