Home احادیث نبوی بلوغ المرام من أدلة الأحکام - ترجمه فارسی
3.8 MB
1.34 MB
Dewey
297/211/902
بلوغ المرام من أدلة الأحکام ... Book Name:
احمد بن حجر عسقلانی Author:
حسین تاجی گله داری Translator:
۷۲۸۱ Downloaded: ۲۶۲۱۶ Displayed:
Sunday، 06 September 2009 Date Added:
Monday، 12 November 2012 Last updated:
Not available Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks
برچسب‌های این کتاب

احکام فقهی اسلام را با بهره‌گیری از احادیث صحیح روایت شده از نبی اکرم بیان می‌کند. این اثر در واقع، گزیده احادیثِ صحاح سته و 9 کتاب حدیثی دیگر است که بالغ بر 1358 حدیث بوده و ابن حجر عسقلانی با دقت و کوشش فراوان از میان آثار مذکور انتخاب کرده است. کتاب، با موضوع طهارت و مسائل جانبی و مرتبط با آن آغاز شده و آنگاه، احکام نماز و سپس جنائز (مردگان) تشریح می‌شود. مسایل مربوط به زکات، روزه و حج موضوع مباحثی است که در ادامه می‌آید. دیگر موضوعاتِ احکام عبارتند از: معاملات، نکاح، جنایات، قسم و قضاوت. بخش پایانی کتاب، آداب و فضایل اجتماعی و فردی اسلام را در خصوص نیکی و پیوند با خویشاوندان، زهد و پرهیزکاری، دوری از رذایل اخلاقی و استمرار بر ذکر و دعا بیان می‌کند.

 • بلوغ المرام من أدلة الأحکام - ترجمه فارسی
  • پیشگفتار
  • آشنایی با مؤلف کتاب
  • مقدمه
   • توضیح اصطلاحات
  • کتاب طهارت (پاکیزگی)
   • احکام آبها
   • احکام ظرفها
   • احکام پاک کردن نجاست‌ها و بیان انواع آنها
   • احکام وضو
   • مسح بر موها
   • نواقض (باطل کننده های) وضو
   • آداب قضای حاجت (دستشویی)
   • احکام غسل و حکم جنب
   • احکام تیمم
   • احکام حیض
  • کتاب (احکام) نماز
   • اوقات نماز
   • باب اذان
   • شرط‌ ها‌ی نماز
   • باب ستره نماز گزار
   • تشویق به خشوع و فروتنی در نماز
   • مساجد (محل نماز)
   • صفت (چگونگی) نماز
   • سجود سهو
   • نمازهای سنت
   • نماز جماعت وامامت
   • احکام نماز مسافر و بیمار
   • نماز جمعه
   • نماز خوف
   • نماز عید فطر و قربان
   • نماز کسوف
   • نمازاستسقاء (طلب باران)
   • احکام لباس
  • کتاب جنایز
  • کتاب زکات
   • باب زکات فطر
   • صدقه وخيرات‌هاى مستحب
   • تقسیم صدقات
  • کتاب روزه
   • روزه‌های مستحبی، وروزه‌هایی که روزه‌ی آن نهی شده است
   • اعتکاف و قیام (شب زنده داری) رمضان
  • کتاب حج
   • فضیلت حج، و برچه کسانی فرض شده است
   • میقات ها
   • انواع صورت‌های احرام وچگونگی آن
   • احرام و مسایل مربوط به آن
   • چگونگی حج و نحوه‌ی ورود به مکه
   • کسانی که این عبادت از دستشان می‌رود یا با مانع رو به رو می‌شوند
  • کتاب بیوع (معاملات)
   • باب شرایط معاملات و معاملاتی که نهی شده است
   • باب خیار (داشتن حق اختیار در قبول یا رد معامله)
   • ربا
   • معامله عرایا جایز است (معامله خرمای تازه روی درخت با خرمای کهنه و خشک) و همچنین فروش اصل درختان و میوه ها
   • احکام سلم قرض و رهن
   • مفلسی (و رشکستگی) و حجر (جلوگیری) تصرفات
   • صلح (و آشتی)
   • حواله وضمان
   • شرکت و وکالت
   • اقرار (اعتراف)
   • عاریت
   • غصب
   • شفعه
   • قراض (مضاربه)
   • آبیاری و اجاره
   • احیاء موات (آباد کردن زمین‌های بایر)
   • وقف
   • هبه عمری (همیشگی) و رقبی (تا زنده است)
   • لقطه (یافته شده)
   • فرائض (میراث)
   • و صیت ها
   • و دیعه (امانت)
  • کتاب نکاح (ازدواج و بیان مسائل مربوط به آن)
   • هم کفو بودن و داشتن حق اختیار
   • زنگی زناشویی
   • صداق (مهریه)
   • ولیمه (دعوت جشن عروسی)
   • رعایت عدالت در بین همسران
   • خلع
   • احکام طلاق
   • حکم رجوع (به همسر بعد از طلاق)
   • بیان مسایل ایلاء، ظهار و کفاره (آن)
   • لعان
   • بیان عده وسوگ (ترک آرایش)و استبراء (پاک نمودن رحم) و غیره
   • رضاع (شیر خوارگی)
   • مخارج و نفقه
   • حضانت (سرپرستی و نگهداری فرزند)
  • کتاب جنایات
   • دیات (خونبها)
   • ادعای خون (خون خواهی) و قسامه (سوگند دادن)
   • جنگ با سرکشان شورشی (اهل بغی)
   • قتال جانی وقتل مرتد
  • کتاب حدود
   • حد زنا کار
   • حد قذف (تهمت)
   • حد دزدی
   • حد شراب خوار و بیان انواع مسکرات
   • تعزیر و بیان حکم (دزد) حمله کننده
  • کتاب جهاد
   • بیان (حکم) جزیه و صلح
   • مسابقه (اسب دوانی) و تیر اندازی
  • کتاب اطعمه (خورا کیها)
   • مسایل شکار و ذبائح
   • بیان (احکام) قربانی
   • عقیقه
  • کتاب الأیمان (قسم‌ها) و نذرها
  • کتاب قضاوت
   • گواهی
   • دادخواست ها و بینّه ها
  • کتاب آزاد کردن (برده و کنیز)
   • احکام مدبر، مکاتب و ام ولد
  • کتاب جامع
   • باب آداب
   • بر (نیکی کردن) و رعایت پيوند خویشاوندی
   • باب زهد و پرهیز گاری
   • ترس (و پرهیز) از اخلاق و عادات بد وناپسند
   • تشویق به مکارم خوبی‌های اخلاق
   • ذکر و دعا
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.