halaman utama مجموعه عقاید اسلامی عقیده مسلمان در پرتو قرآن
1.53 MB
757.05 KB
Dewey
297/41/627
عقیده مسلمان در پرتو قرآن Nama Buku:
نعمت الله وثیق Pengarang:
تالیف penterjemah:
۲۰۴۴ Masa-turun: ۱۲۹۴۰ Dipaparkan:
Saturday، 06 June 2009 Ditambah:
Tuesday، 15 January 2013 Last updated:
۱۶۱ Pages books: ۱۷x۲۴ وزیری Book size:
Persian Original:
Source:
Hantar kepada Rangkaian Sosial
برچسب‌های این کتاب

عقیده مسلمان در پرتو قرآن
(نعمت الله وثیق)
بیان اعتقادات اسلامی در پرتو آیات قرآن و روایات حکمت‌بار نبوی صلی الله علیه وسلم است. نویسنده، کتاب را با مفهوم عبادت و شرایط و انواع آن و توصیف شرک و صورت‌های گوناگونش آغاز می‌کند. در فصل بعد، شیوه‌های جلوگیری از ورود شرک را شرح داده و آنگاه آثار یکتاپرستی را در زندگی مسلمانان بیان می‌کند. در فصل بعد، حکمت و فلسفه بعثت انبیاء را بیان نموده و آنگاه به عواملی می‌پردازد که موجب تجدید نبوت و ختم آن توسط حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شد. موضوع دیگر فصل‌های کتاب عبارتند از: بیان معجزه، کرامت و استدراج، ویژگی‌های ملائک، احوال جنّیان و نشانه‌ها و ویژگی‌های قیامت کبری.

 • عقیده مسلمان در پرتو قرآن
  • مقدمه
   • موضوع اول: محتوای رساله
   • موضوع دوم اعتذار
  • فصل اول: در رابطه به عبادت و بندگی (توحید و یکتاپرستی)
   • شروط عمل مقبول
   • تعریف عبادت
   • اقسام عبادت
   • تعریف توحید
    • توحید درلغت
    • توحید در اصطلاح
   • اقسام توحید
    • اول- تعریف توحید ربوبیت
    • دوم- توحید ألوهیت
    • سوم- توحیدآ سماء وصفات
    • اهمیت و مکانت توحید در اسلام
    • دلیل دعا (فریاد)
    • توحید چگونه تحقق می‌پذیرد؟
    • عناصر توحید
   • تمرین موضوعات فصل اول
  • فصل دوم: در بیان شرک
   • مبحث اول- معنی، تعریف، و مثال شرک
   • مبحث دوم- اقسام شرک
   • شرک بر سه قسم است
   • اول- شرک أکبر
    • تعریف شرک
    • نمونه‌های شرک اکبر
    • کفاره شرک اکبر
   • دوم- شرک اصغر
    • تعریف شرک اصغر
    • نمونه‌های شرک اصغر
    • کفّاره شرک اصغر
   • سوم- شرک خفی
    • تعریف شرک خفی
    • نمونه‌های شرک خفی
    • کفاره شرک خفی
    • سبب خفی بودن شرک
   • مبحث سوم- نمونه‌های در توحید شرک
    • اول- شرک در توحید ربوبیت الله
    • دوم- شرک در توحید اُلوهیت
    • سوم- شرک در توحید أسمآء و صفات
   • با ارتباط موضوع فوق یک سلسله اعمال ممنوعه
   • اول- سحر و جادو و موضوعات راجع به سحر و جادو
    • سحر و جادو
    • معنای سحر و جادو
    • دلایل ممنوعیت سحر
    • حکم تصدیق سحر
    • انواع و اقسام سحر
    • اول- تِوَ لَه
    • دوم- کهانت و عَرافی «فالبینی»
    • دوم- کهانت و عَرافی «فالبینی»
    • دلیل منع
   • دوم- نذر برای غیرُ الله
    • مثـال نذر برای غیر الله
   • سوم- ذبح برای غیرُ الله
   • چهارم- قسم به غیر الله
   • پنجم- تعلیق تمایم
    • دلیل حرمت این عمال
   • ششم- حلقه و تار
    • دلیل حرمت این عمال
   • هفتم- احکام تعویذ وَ وُدّه ها
   • هشتم- ریاء
    • فرق دربین ریاء و سُمعه
   • نهم- بدفالیگرفتن
    • دلیل حرمت
    • مثال نیکفالی
   • تمرین فصل دوم
  • فصل سوم: اسلام راه های شرک را مسدود می‌کند
   • اول- افراط و زیاده روی
   • دوم- غلو در مورد نیکان و پارسایان
    • تاریخچۀ مختصر شرک و بت پرستی
   • سوم- تعظیم قبور
    • مسجد قراردادن قبر
    • نماز بسوی قبر
    • بناءکردن بر قبر و گجکاری آن
    • توجه: در رابطه به نوشتن بر قبور
    • حکمت در این تحذیر
    • تبرک به درخت و سنگ
   • تمرین فصل سوم
  • فصل چهارم: در بیان آثار ارزنده ی توحید در زندگی
   • اول- توحید سبب آزادی انسان
   • دوم- توحید سبب تکوین شخصیت متعادل
   • سوم- توحید سبب آرامش نفس
   • چهارم- توحید اساس برادری و برابری
   • مفاسد و اضرار شرک
    • شرک سبب تحقیر انسان
    • شرک سبب ولانۀ خرافات
    • شرک منبع خوف ها
    • شرک ظلم بزرگ است
   • تمرین فصل چهارم
  • فصل پنجم: حکمت و فلسفه بعثت انبیاء علیهم السلام
   • معنی نبی و رسول
    • نبی در لغت
    • نبی در اصطلاح
   • دوم- رسول در لغت
    • رسول در اصطلاح
   • سوم- فرق در بین رسول و نبی
   • مهم و اساسی‌ترین وظائف پیامبران
    • تبلیغ و بیان توحید الهی برای بشریت
    • بیان عبادت واجراء عملی آن برای انسان‌ها
    • بیان اضرار و مفاسد شرک و بتپرستی
    • تطبیق شریعت
    • اطلاع مردم از حوادث و واقعات
    • اتمام حجت
    • قدوۀ حسنه برای امت‌ هایشان
    • آزادی حقیقی انسان
    • تأمین عدالت
    • تامین وحدت
    • تعلیم و تربیه
    • اجرای عمل صالح
   • ضرورت جامعه ی بشری به پیامبران
    • انسان فطرتاً اجتماعی است
    • نیازمندی جامعه به قانون
    • تخویف از عواقب جرم
    • وحدت رمز مؤفقیت
    • نبوت انتخاب الهی است نه سعی بشری
    • نبوت به مردان اختصاص دارد
    • وحدت انبیاء در اصول دین
    • ایمان به تمام پیامبران واجب است
    • از قرآن کریم
    • از حدیث
    • اسلام دین همۀ انبیاء علیهم السلام است
    • قضا و قدر
   • تمرین فصل پنچم
  • فصل ششم: عوامل تجدید نبوت ها و ختم آن توسط محمد
   • مبحث1- عوامل تجدید
   • مبحث2- تحریف ادیان قبلی سبب تجدید
   • مبحث3- نیازمندی‌های جامعه سبب تجدید
   • مبحث4- عدم رشد فکری بشر اسباب تجدید
   • مبحث5- عدم درک نقشه جامع اسباب تجدید
   • مبحث6- بخش تبلیغ و دعوت بدوش امت
   • مبحث7- فقدان روابط بین المللی اسباب تجدید
   • مبحث8- تشتت و پراگندگی اسباب تجدید
   • مبحث9- تخصیص نبوت‌های قبلی به اقوام اسباب تجدید
   • مبحث10- صفات پیامبران (علیهم السلام)
    • الفطانة
    • العصمة
    • صداقت و راستی
    • امانتداری
   • تمرین فصل ششم
  • فصل هفتم: در بیان معجزه، کرامت، استدراج
   • معجزه
    • معنی معجزه
    • مثال معجزۀ بعضی أنبیاء علیهم السلام
    • معجزۀ محمد
    • معجزۀ عیسی علیه السلام
    • معجزۀ موسی علیه السلام
   • کرامت یا ولایت
   • استدراج
   • تمرین فصل هفتم
  • فصل هشتم: در بیان ملائک (فرشتگان)
   • بند اول- معنی ملک
    • ملک درلغت
    • در اصطلاح
   • بند دوم- ایمان به فرشتگان ودلایل آن
   • بند سوم- نوع خلقت فرشتگان
    • موضوع قابل توجه: نفی علم غیب از تمام مخلوقات
   • خلقت انسان
    • بطلان نظریۀ داروین و دنباله روانش از نگاه عقل و نقل
    • اما از نگاه عقل
    • اما از نگاه نقل
   • بند چهارم- دلیل ثبوت فرشتگان
   • بند پنجم- روابط فرشتگان با الله تعالی
   • بند ششم- روابط فرشتگان با انسان‌ها
   • بند هفتم- وظائف و مسؤلیت‌های فرشتگان
    • خلاصه اینکه
   • بند هشتم- صفات فرشتگان
    • نتیجه و ثمرۀ ایمان به فرشتگان چیست؟
   • تمرین فصل هشتم
  • فصل نهم: در بیان جنّیات
   • مشخصات جنّ
   • اوهام و خرافات در رابطه به جنّ
   • دفع شبهات عوام
   • اصل واقعیت
   • دلیل معقول
   • اوصاف واصناف جنّیات
  • فصل دهم: در بیان قیامت
   • مطلب اول- نام‌های قیامت
   • مطلب دوم- کیفیت اعطاء اعمالنامه ی مؤمنین
   • مطلب سوم- کیفیت اعطاء اعمال نامه کافران ودوزخیان
   • مطلب چهارم- علایم قیامت
    • علایم صغرای قیامت
    • علایم کبرای قیامت
    • دلیل وقوع قیامت
    • مثال قیامت صغری
    • مثال قیامت کبری
    • تفصیل علایم کبرای قیامت
    • ظهور مهدی
    • خروج مسیح الدجال
    • نزول عیسی (علیه السلام)
    • خروج یأجوج و مأجوج
    • خُسوفات سه گانه
    • دُخان (دود)
    • طلوع آفتاب از مغرب
    • خروج دابة الأرض
    • خروج آتش از قعرعدن
    • ریح طیبه
   • مطلب پنجم- بعث بعدالموت (زندگی بعد از مرگ)
   • ثبوت میزان (ترازو)
    • تعریف میزان
    • راجع به اثبات میزان
    • کیفیت میزان
   • پل صراط
    • راجع به اثبات پل
    • راجع به صفت پل صراط
    • راجع به کیفیت عبور از پل
   • شفاعت
    • معنی شفاعت
    • انواع شفاعت
    • مستحقین شفاعت
    • شفاعتکنندگان (شافعین)
    • موانع شفاعت
   • تمرین فصل دهم
  • فهرست مصادر و مراجع
   • أ- قرآن کریم
   • ب- مصادر تفسیر
   • ج- مصادر سنت
   • د- مصادر عقیده
   • ح- مصادر لغت
   • و- مصادر مختلف
  • ضرورت جامعه ی بشری به پیامبران
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Komen anda tentang buku ini

Nama :

Sila tulis nama atau nama samaran anda. Masukkan perkataan untuk nama anda. Anda boleh menggunakan sehingga 60 huruf namanya.

Alamat e-mel :

E-mel tiba dengan format itu tidak betul.Sila masukkan e-mel anda

Buku kadar :

Taip komen anda :
 
Sila masukkan komen anda Masukkan perkataan untuk komen anda. Anda boleh menggunakan sehingga 1000 surat dalam komen.
Masukkan imej kod anti-spam dalam kotak di bawah:
security
Sila masukkan kod keselamatan yang dipaparkan di dalam kotak.Hanya nombor dan huruf tidak termasuk kod keselamatan.
Jika Kod tidak boleh dibaca, klik pada gambar atau DI SINI untuk mendapatkan Captcha baru.

Tiada komen untuk buku ini atau pentadbir masih belum disahkan.