481.79 KB
378.98 KB
496.22 KB
Dewey
297/45/361
قطره ای از دریای خرافات شیعه... Book Name:
عبدالرحمن الدمشقیة Author:
اسحاق دبیری رحمه الله Translator:
۶۱۶۳ Downloaded: ۲۶۹۷۲ Displayed:
Sunday، 07 June 2009 Date Added:
Wednesday، 07 November 2012 Last updated:
۲۸ Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks
برچسب‌های این کتاب

بیان نمونه‌هایی از خرافات و بدعت‌های موجود در کتبِ حدیثی شیعه است. نویسنده در این اثر با استناد به مهم‌ترین مصادر حدیثی شیعه، همچون اصول کافی، بحار الأنوار، من لا یحضره الفقیه، مستدرک الوسائل و حق الیقین، دروغ‌ها و خرافاتی را که در این کتاب‌ها به وفور پیدا می‌شوند، بررسی کرده و 47 نمونه از آنها را در اثر حاضر ارائه داده است. هدف وی از تألیف این اثر، دعوت شیعیان به بازنگری در اعتقادات مذهبیشان و باورشان به صحّت و وثاقتِ روایات شیعی است. او از ارائة توضیحات تکمیلی و شرح هر حدیث برای اثبات دروغ‌بودن آن خودداری کرده و قضاوت دربارة آن را به عقل و منطقِ سلیم خواننده واگذار نموده است.

 • قطره ای از دریای خرافات شیعه
  • 1- آنچه باعث بيماری جذام می شود
  • 2- سیر شدن باعث بیماری پیسی (برص) می شود
  • 3- ماندگاری در حمام باعث بیماری سل می شود
  • 4- مسواك زدن در حمام باعث بیماری دندان می گردد
  • 5- ادرار و مدفوع ائمه وسیله داخل شدن به بهشت است
  • 6- هویج كلیه‌ها را گرم كرده و آلت تناسلی را نگه می دارد
  • 7- هندوانه فلجی را به دنبال دارد
  • 8- نوشیدن آب در شب، زرد آب شكم تولید ميیكند
  • 9- سخن گفتن به هنگام جماع باعث لال شدن زبان میشود
  • 10- نگریستن به شرمگاه زن،‌ انسان را كور می كند
  • 11- خوردن گياه سداب عقل را زیاد می كند
  • 12- رمضان نام خدا است
  • 13- آه، ‌نام خدا است
  • 14- باد شكم ائمه مانند بوی مشك است
  • 15- ظهور امام زمان در حالت لختی
  • 16- نظر حرام در آینه جایز است
  • 17- حیوان نر به هنگام جفت‌گیری نباید ذبح شود
  • 18- كفش سیاه و خصلتهای بدش
  • 19- سنگینی شمشیر امام علی
  • 20- پرنده خارج شده از سوراخ بینی
  • 21- پرستاری شیاطین از قاری آیة الكرسی
  • 22- روایتهای عفیر (الاغ پیامبر)
  • 23- ضربه علی بر رود فرات
  • 24- امام حسن هفتاد میلیون زبان بلد بود
  • 25- خوردن خاك و گل باعث نفاق می گردد
  • 26- چگونه درد چشم از بین می رود؟
  • 27- اسم روزهای هفته اسم پیامبر و اهل بیت است
  • 28- خوردن پنیر در اول هر ماه نیازها را بر آورده می سازد
  • 29- برای دفع فراموشی چه باید كرد؟
  • 30- خوردن انار از آداب و اعمال روز جمعه است
  • 31- وسیله افزایش روزی
  • 32- امام، با زبان همه مخلوقات سخن میگوید
  • 33- امام حسین از انگشت و زبان پیامبر تغذیه می كرد
  • 34- پیامبر از پستان ابوطالب شیر می خورد
  • 35- تحريف در تفسیر آیه قرآن
  • 36- دانیال پیامبر، خداوند را به گناه انجام دادن تهدید كرد
  • 37- شفای زردآب شكم (صفرا)
  • 38- هنگام قهقهه چه باید گفت؟
  • 39- فرستادن درود و سلام بر اهل بیت، ‌انسان را از دعا بی نیاز می كند
  • 40- ازدواج دو نور
  • 41- به هم رسیدن دو بحر
  • 42- فاطمه هرگز دوره حیض و قاعدگی نداشته است
  • 43- فرق میان شب و روز جهت اقامه حد شرعی
  • 44- نزاع و اختلاف معصومین بر سر مسأله امامت
  • 45- حد عورت نزد شیعه
  • 46- رعد و برق با اراده و خواست امام علی است
  • 47- یادآوری نام ائمه به مرده هنگام دفن
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.