Home حجیت و جایگاه حدیث و سنت پاسداری راستین از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم
4.22 MB
1.62 MB
Dewey
297/29/1878
پاسداری راستین از سنت پیامبر... Book Name:
محمد بن محمد أبو شهبة Author:
گروه علمی فرهنگی موحدین Translator:
۱۷۸۴ Downloaded: ۶۴۰۸ Displayed:
Monday، 19 October 2015 Date Added:
Monday، 28 March 2016 Last updated:
۵۳۰ Pages books: ۱۷x۲۴ وزیری Book size:
Persian Book Language:
سایت عقیده Source:
Send to Social Networks
برچسب‌های این کتاب
keywords of this book

پژوهشی مفصل و عالمانه دربارۀ حجیّت و جایگاه حدیث در عقیدۀ اسلامی و پاسخ به شبهات مغرضین و دشمنان دربارۀ ارزش آن است. روایات صحیح نقل‌شده از پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه وسلم ـ دومین منبع درک و دریافت عقاید دینی پس از قرآن کریم است. با وجود این، دشمنان اسلام و افراد ناآگاه در مورد ارزش استدلالی احادیث نبوی تردید کرده و در بسیاری آن را فاقد وجاهت می‌دانند. نویسنده در بخش نخست، به دفاع از سنت و رد شبهه‌های شرق‌شناسان و نویسندگان معاصر می‌پردازد. وی در این بخش، چگونگی تدوین و پالایش احادیث نبوی را تشریح کرده و ضمن نقد و بررسی کتاب «ابی ریه»، از صحت احادیث ابوهریره دفاع می‌نماید و به شبهات ابی ریه پاسخ می‌گوید. وی در بخش دوم کتاب، برخی از شبهات واردشده بر سنت نبوی را بیان کرده و می‌کوشد تا با ارائۀ پاسخهای علمی و منطقی، نادرستیِ آنها را به اثبات برساند. او در ادامه، به شرح و رد شبهاتی می‌پردازد که شرق‌شناسان نسبت به صحت و ارزش احادیث نبوی مطرح کرده‌اند و بدین منظور، هفت شبهۀ اصلیِ آنها را بررسی می‌کند و ضمناً تحلیلی از برخی احادیث مورد طعن و اشکال آنها ارائه می‌دهد. بخش پایانی کتاب، به دفاع از حجیت حدیث اختصاص یافته است. در این بخش، دیدگاه منکران حجیت حدیث نبوی مطرح شده و یک به یک مورد نقد قرار می‌گیرد تا نادرستی استدلالهایشان ثابت گردد. 

  • Index of this book is currently not available.
There is not considerably about this book
  • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.