Home مباحث قرآنی بازنگری در معانی قرآن
2.45 MB
1.02 MB
Dewey
297/159/1381
بازنگری در معانی قرآن Book Name:
مصطفی حسینی طباطبایی Author:
تالیف Translator:
۱۷۰۶۹ Downloaded: ۳۵۷۳۹ Displayed:
Tuesday، 14 February 2012 Date Added:
Sunday، 17 February 2013 Last updated:
۳۱۵ Pages books: ۱۷x۲۴ وزیری Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks

پژوهشی انتقادی است در ترجمه‌ها و تفاسیر نادرستی از برخی از آیات قرآن صورت گرفته است. نویسنده کتاب خود را با شرح منزلت و ارزش والای آیات قرآن آغاز می‌کند و در ادامه تفاوت‌های ترجمه و تفسیر آیات را برمی‌شمرد و اصول کار در هریک از این دو مقوله را شرح می‌دهد، وی سپس به عللی اشاره می‌کند که موجب خطا در ترجمه یا تفسیر آیات الهی می‌شوند. آنگاه به ترتیب و تفکیک سوره‌های قرآن را بررسی نموده، آیاتی از 50 سوره را که در ترجمه‌های فارسی رایج خطایی در آنها وجود دارد، از نو معنی می‌کند و تفسیر این آیات را براساس معنای فصیح آنها ارائه می‌دهد. همچنین آیاتی را که مجتهدین در تفسیر آنها دچار اختلاف شده و یا وجه جواب را نشان نداده‌اند، تفسیر می‌کند. منبع کار وی خودِ قرآن کریم بوده است، بدین شکل که آیات را به وسیله گواه‌گرفتن از یکدیگر تفسیر نموده است.

 • بازنگری در معانی قرآن
  • پیشگفتار
   • منزلت فهم قرآن
   • فرق میان ترجمه و تفسیر
   • علّت خطا در ترجمه و تفسیر
   • کار اصلی ما در این کتاب
  • 1 نکاتی از سورۀ فاتحۀ الکتاب
  • 2 نکاتی از سورۀ بقره
   • انذار معاندان!
   • مهر زدن بر دلها!
   • بیماردلان و افزودن بیماری آنها!
   • نسل آدم جانشین چه کسانند؟
   • خداوند چه نامهایی را به آدم آموخت
   • معنای نسخ و حکمت آن
   • تغییر قبله و علم الهی
  • 3 نکاتی از سورۀ آل عمران
   • جداسازی محکمات از متشابهات
   • راسخان در دانش و تاویل متشابهات
   • فراخوانی اهل کتاب به توحید
   • شادمانی شهیدان!
   • لام عاقبت، نه لام تعلیل!
  • 4 نکاتی از سورۀ نساء
   • معنای استثناء چیست؟
   • رجوع به مسولان امور
  • 5 نکاتی از سورۀ مائده
   • طهارت اهل کتاب
   • کشتن یکتن برابر با کشتن همه ی مردم
   • ولایت مومنان بر یکدیگر
   • پاسخ پیامبران در روز رستاخیز
  • 6 نکاتی از سورۀ أنعام
   • به اشتباه افکندن یا لباس پوشاندن؟!
   • ملکوت آسمانها و زمین
  • 7 نکاتی از سورۀ أعراف
   • عقیده ی به جبر یا تقلید از پدران؟
   • اسماء خدا یا آیات او؟!
  • 8 نکاتی از سورۀ أنفال
   • فعل خدا وفعل رسول
   • خمس قرآنی!
   • خدا ما را کافی است
  • 9 نکته ای از سورۀ توبه
   • منافقان ناشناخته و عذاب آنان!
  • 10 نکته ای از سورۀ یونس
   • خطای صرفی!
  • 11 نکته ای از سورۀ هود
   • چه کسی از بیّنه برخوردار است و شاهد خدایی کیست؟
  • 12 نکته ای از سورۀ یوسف
   • سخنان زلیخا یا گفتار یوسف؟
  • 13 نکته ای از سورۀ رعد
   • شاهدت رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم
  • 14 نکته ای از سورۀ ابراهیم
   • گفتگوی ضعفاء با مستکبران
  • 15 نکته ای از سورۀ حجر
   • بادهای بارور کننده!
  • 16 نکته ای از سورۀ نحل
   • درباره ی اهل ذکر
  • 17 نکته ای از سورۀ إسراء
   • رهیابی به خداوند عرش
  • 18 نکته ای از سورۀ کهف
   • ترسناک بودن اصحاب کهف!
  • 19 نکته ای از سورۀ مریم
   • نزاع معبودان و عبادتگران!
  • 20 نکاتی از سورۀ طه
   • پیامبر صلی الله علیه وسلم از چه چیز رنج می برد؟!
   • شتاب در قرائت وحی!
  • 21 نکته ای از سورۀ انبیاء
   • رتق و فتق در ـسمان و زمین!
  • 22 نکته ای از سورۀ حجّ
   • نامگذاری اسلام و واهی پیامبر!
  • 23 نکاتی از سورۀ مؤمنون
   • درخواست بازگشت به دنیا
   • یجار علیه چه معنایی دارد؟
  • 24 نکته ای از سورۀ نور
   • دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم
  • 25 نکته ای از سورۀ فرقان
   • نزول تدریجی قرآن
  • 26 نکته ای از سورۀ شعراء
   • دشمنی بتها با ابراهیم!
  • 27 نکته ای از سورۀ نمل
   • رجعت يا بازگشت به دنیا!
  • 28 نکته ای از سورۀ قَصص
   • حکم و علم موسی
  • 29 نکته ای از سورۀ روم
   • فرجام بدکاران
  • 30 نکته ای از سورۀ احزاب
   • اراده ی تکوینی یا تشریعی؟
  • 31 نکته ای از سورۀ فاطر
   • میراث بران کتاب خدا
  • 32 نکته ای از سورۀ یس
   • اعتراف به گناه پس از خاموشی!
  • 33 نکته ای از سورۀ صافّات
   • سلام بر کیست؟
  • 34 نکته ای از سورۀ ص
   • دست خدای سبحان!
  • 35 نکته ای از سورۀ زُمَر
   • دعوتگران و تصدیق کنندگان قرآن
  • 36 نکته ای از سورۀ فُصِّلَت
   • ارائه آیات در آفاق و أنفس
  • 37 نکته ای از سورۀ شوری
   • مقصود از روح در آیه چیست؟
  • 38 نکته ای از سورۀ زُخرُف
   • گواهی پیامبران بر یکتا پرستی
  • 39 نکته ای از سورۀ احقاف
   • رسول خدا صلی الله علیه وسلم
  • 40 نکاتی از سورۀ فتح
   • فتح آمرزش گناه
  • 41 نکته ای از سورۀ حُجُرات
   • شناسایی اقوام و امتیازافراد
  • 42 نکته ای از سورۀ واقعه
   • قرآن کریم وفرشتگان پاک!
  • 43 نکته ای از سورۀ حدید
   • خداوند در مقام غیب!
  • 44 نکته ای از سورۀ جُمُعَه
   • تقدیم و تاخیر در واژه ها!
  • 45 نکاتی از سورۀ قلم
   • سوگند به قلم ونگارش
  • 46 نکته ای از سورۀ معارج
   • زمان وقوع عذاب!
  • 47 نکته ای از سورۀ بلد
   • سوگند یاد نکردن یا قسم نخوردن!
  • 48 نکته ای از سورۀ تکاثر
   • علم یقین و وریت دوزخ!
  • 49 نکته ای از سورۀ عصر
   • سوگند به کدام عصر؟!
  • 50 نکته ای از سورۀ قریش
   • توحید و الفت

 شامل بحث در:
آیاتی که نادُرست، ترجمه یا تفسیر شده‌اند

 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.