1.49 MB
621.42 KB
Dewey
297/45/120
قرآن و تحریف Book Name:
محمد عبدالرحمن السیف Author:
تالیف Translator:
۴۱۶۵ Downloaded: ۲۰۵۱۳ Displayed:
Sunday، 07 June 2009 Date Added:
Saturday، 16 February 2013 Last updated:
۱۶۶ Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks
برچسب‌های این کتاب

بررسی رویکرد علمای شیعه به مسئله تحریف قرآن و بیان حقیقت در این مورد است. نویسنده این کتاب را با هدف آگاهی‌بخشی به شیعیان درباره بدعت‌ها و انحرافات مذهبشان، و دعوت آنها به توحید و اسلامِ راستین نوشته است. وی بحث را با شرح دیدگاه اهل سنت و جماعت درباره تحریف ناپذیریِ ابدیِ قرآن و مصونیت آن از دخل و تصرف آغاز می‌کند. او در این بخش، ضمن نقل آیات شریف قرآن کریم در این مورد، نظرات فقها و علمای طراز اول اهل سنت را در مورد تحریف ناپذیری قرآن بازگو می‌کند. در بخش دوم کتاب، دیدگاه علمای شیعه را نقل کرده و نشان می‌دهد که متأسفانه 21 نفر از برجسته‌ترین این افراد، به تحریف قرآن و کاستن عمدی از آیات آن (توسط صحابه و آن هم با هدف زدونِ امامت و فضایل ائمه از آن!) اعتقاد راسخ دارند و روایاتی را که در قرآن کریم طعن وارد می‌کند، متواتر و مستفیض می‌دانند. همچنین توضیح می‌دهد که چگونه بسیاری از عالمان شیعه، باور به تحریف و نقص در قرآن را از ضروریات مذهب شیعه می‌دانند، دلیل این اعتقادِ کفرآمیز چیست. نویسنده در ادامه، نظر دیگر علمای شیعه را درباره فقهای قائل به تحریف ذکر کرده و نشان می‌دهد که نظر ایشان مورد تأیید اکثریت جامعه فقهی و علمی شیعی است.

 • قرآن و تحریف
  • مقدمه
  • فصل اول اهل سنت و قرآن کريم
  • فصل دوم شيعه و قرآن کريم
   • آن گروه از علماي شيعه که صريحاً مي‌گويند: قرآن تحريف شده و ناقص مي‌باشد
   • علماي بزرگ شيعه مي‌گويند
   • شيعه براي چه مي‌گويد همانا قرآن تحريف شده و ناقص است؟
   • براي چه امام در هنگام خلافتش قرآن صحيح را آشکار نکرد؟
   • به اعتقاد شيعه قرآن صحيح کجاست؟
   • اگر اين قرآن تحريف شده است پس براي چه شيعه آن را مي‌خواند، و به طرف احکامش حکم مي‌کنند؟
   • تحريف و کمي که شيعه در قرآن ادعي مي‌کند، در لفظ قرآن و آياتش و سوره‌ها و تفسيرش مي‌باشد نه در تفسير فقط چنانکه برخي از شيعه ادعا مي‌کند
   • دو سوره ولايت و نورين، که علماي شيعه ادعا دارند که از قرآن حذف شده است
   • برخي از علماي شيعه بخاطر تقيه تحريف را انکار کرده‌اند
  • فصل سوم: خوئي و قرآن کريم، کليني و قرآن کريم
   • خوئي در کتابش: البيان في تفسير القرآن
   • محمد بن يعقوب کليني
  • فصل چهارم: رواياتي در کتابهاي اهل سنت وجود دارد که شيعه براي متهم کردن اهل سنت به تحريف قرآن، آنها را مورد استدلال قرار مي‌دهد
  • فصل پنجم: زندگينامه برخي از علماي شيعه
   • نظر برخي از علماي شيعه درباره کتابهاي چهارگانه
   • مکانت و منزلت اين علماء نزد شيعه
  • خاتمة کتاب
  • مراجع و منابع اهل سنت
  • کتاب‌هاي شيعه
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.