1.32 MB
571.42 KB
Dewey
297/35/1153
احکام سجدۀ سهو Book Name:
محمد صالح العثیمین Author:
محمد عبداللطیف Translator:
۱۰۳۶۶ Downloaded: ۳۱۸۸۰ Displayed:
Monday، 19 July 2010 Date Added:
Monday، 18 February 2013 Last updated:
۱۳۱ Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks
برچسب‌های این کتاب

راه‌های کاستن خطا و سهو در نماز و احکام مربوط به سجدة سهو و کیفیت آن است. نویسنده با اشاره به بی‌خبری بسیاری از نمازگزاران از چگونگی جبران خطاها و اشتباه‌های ادای فریضة نماز، هدف خود را از نگارش این اثر، کمک به مؤمنین در انجام صحیح وظایف دینی، به ویژه واجب‌ترینِ آنها، یعنی نماز، عنوان کرده است. کتاب شامل سه بخش است: بخش اول به بررسیِ موضوع مهم خشوع در برابر خداوند متعال و موانع دسترسی آن پرداخته است؛ زیرا خشوع، جدای از این که موجب ثواب قُرب الهی است، باعث می‌شود تا اشتباهات نمازگزار نیز به حد اقل برسد. این بخش ، مقدمه‌ای است که توسط مترجم نوشته و به کتاب اضافه شده است. قسمت دوم کتاب، که همان متن اصلی می‌باشد، احکام سجده سهو را به طور مفصل بیان می‌کند. وی در این بخش، ابتدا به انواع شک‌ها و نقص‌هایِ نماز (نقص در ارکان، واجبات و سنت‌ها) پرداخته و سپس در بحث مبسوطی، روایات صحیح نبوی و فتاوای مجتهدین طراز اول اهل سنت را در مورد مسایل مختلف سهو در نماز بیان می‌کند.

 • احکام سجدۀ سهو
  • پیشگفتار
  • مقدمه ی مترجم
   • معنی خشوع
    • الف) در زبان عرب
    • ب) در اصطلاح شرع
   • خشوع نفاق
   • حکم خشوع در نماز
    • الف) دلایل کسانی که قائل بر وجوب خشوع در نماز هستند
    • ب) دلایل کسانی که می گویند خشوع در نماز سنت است
   • اسباب کسب خشوع
   • اول: آنچه که موجب خشوع و تقویت آن خواهد شد
    • آماده شدن برای نماز
    • حضور قلب و انجام نماز با حالت نشاط
    • قرار دادن دست راست بر روی دست چپ روی سینه در هنگام قیام نماز
    • تدبر و اندیشه کردن در معانی آيات تلاوت شده و اذکار نماز
    • قرائت قرآن بصورت ترتیل، و زیبا تلاوت کردن آن
    • قرآن را آیه آیه تلاوت کند
    • کامل کردن رکوع و سجده و سکون و آرامش در آنها.
    • یادآوری مرگ در نماز
    • بداند که خداوند متعال جواب وی را در نمازش خواهد داد
    • گذاشتن ستره جلوی خود به هنگام نماز
    • نگاه کردن به محل سجده
    • سوال: آیا بستن چشم در وقت نماز برای حصول خشوع جایز است؟
   • دوم: مواردی که مانع از خشوع خواهند شد
    • وجود اشیائی در مکان نماز که نمازگزار را به خود مشغول می‌کند
    • نمازگزار نباید در لباسی که دارای نقوش رنگارنگ و یا نوشته‌ها و تصاویری که او را از نماز غافل کند، نماز بخواند
    • وقتی که غذا حاضر است نماز خوانده نشود
    • در حالتی که ادرار و مدفوع به نمازگزار فشار می‌آورد نماز نخواند
    • در هنگام غلبه ی چرت نماز نخواند
    • مشغول نشدن به همواركردن محل سجده و حرکات زیاد در نماز
    • با قرائتش موجب تشویش دیگران نشود
    • سعی کند جلوی خمیازه را بگیرد
  • احکام سجده ی سهو در نماز
   • سجده ی سهو
   • زياده
   • نقص
   • شک
   • سجده ی سهو برای حالتهای مختلف ماموم
  • خلاصه ی احکام سجده ی سهو
   • نکاتی درباره ی سجده ی سهو
   • مختصری از احکام سجده ی سهو برای حالتهای مختلف مأموم
   • جدول احکام سجده ی سهو
  • فتاوی در مورد سجده ی سهو
   • الف: زیاده در نماز
   • ب: نقص در نماز
   • ج: شک در نماز
   • سوالات متفرقه
  • سخن آخر
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.